Projekty TAČR: 

 • TL04000023 Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. více zde.

 • TH02030069 Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny (TAČR), více zde.

 • TL02000328 Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery, více zde.

 • TH02030840 Paralelizovaný reakčně-transportní model šíření kontaminace v podzemních vodách (TAČR),

 • TA04020207 Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách – projekt financovaný TAČR. My jsme hlavními řešiteli.

 • TA02021132 Mobilita kontaminantů a dalších složek prostředí – integrace do expertního systému využívajícího transportně-reakční modelování – projekt financovaný TAČR. My jsme hlavními řešiteli.

 • TA02020177 Informační systém pro podporu rozhodování o využití krajiny po rekultivaci (MARE) – projekt financovaný TAČR. My jsme hlavními řešiteli.

 • TD03000037 Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury - IS URBAN (TAČR) – projekt financovaný TAČR. My jsme hlavními řešiteli. 

Mezinárodní projekty:

 • DEvelopment of COupled models and their VALidation against Experiments (DECOVALEX 2015) - mezinárodní spolupráce pro výzkum a porovnávání modelů. Financována deseti národními úřady pro úložiště radioaktivního odpadu. Jsme jednou ze spolupracujících výzkumných organizací.
 • Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 - č. 100113281.

 • Mezinárodní vzdělávací projekt  –  udržitelné a efektivní využívání zdrojů; EU program „Ahoj sousede. Hallo nachbar. -- Interreg V A / 2014-2020“, číslo projektu 100246598

 • Odborná konference „Skládky a odpadové hospodářství” v Žitavě; EU program „Ahoj sousede. Hallo nachbar. -- Interreg V A / 2014-2020“, Fond malých projektů Euroregionu Nisa, číslo projektu ERN-0808-SN-26.02.2019

 • Mezinárodní odborný workshop „Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí”, EU program „Ahoj sousede. Hallo nachbar. -- Interreg V A / 2014-2020“, Fond malých projektů Euroregionu Nisa, číslo projektu ERN-0803-CZ-20.05.2019

 • Projekt „Sı́t’ výzkumných institucı́ a podniků pro infrastrukturu - RENI”; EU program „Interreg Česko - Sasko 2021-2027“; Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost; číslo projektu 100686680.

Další projekty:

 • VI04000018 Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy - projekt financovaný Ministerstvem vnitra České republiky, více zde.