Hlavní směry výzkumu:

 • Tvorba problémově orientovaných informačních a expertních systémů.

 • Tvorba systémů pro podporu rozhodování.

 • Analýzy dat z oblasti péče o životní prostředí, územního plánování, hodnocení bezpečnosti zemí a humanitně orientovaných a sociologických průzkumů. 

 • Transport rozpuštěných látek v podzemní vodě spojený s geochemickými interakcemi a šířením tepla,

 • Transport nanočástic v porézním prostředí spojený s jejich agregací,

 • Interpretace transportních experimentů, identifikace parametrů modelu,

 • Simulace vícefázového proudění v porézním prostředí,

 • Výzkum výpočetních metod pro řešení sdružených úloh,

 

Aplikace:

 • Sběr a zpracování dat z monitoringu životního prostředí (zejména podzemní voda).

 • Modely podzemní vody a geochemických interakcí (návrh, provedení, validace modelů třetích stran),

 • Modelováni a bezpečnostní rozbory úložišť radioaktivních odpadů, úniku nebezpecných látek a skládek nebezpecných odpadů

 • Landova integrální metoda

 • Tvorba aplikací pro správu dat (databáze, ETL), vizualizaci (geografické informační systémy, 3D modely, tiskové sestavy, mapové webové aplikace), modelování a pokročilé hodnocení životního prostředí (multikriteriální analýza), systémy včasného varování, systémy pro podporu rozhodování.

 • Reservoir engineering (zejména pro podzemní zásobníky plynu).

 • Objektové modely různých přírodních jevů (např. modely, ve kterých se vzájemně ovlivňují mechanické i chemické jevy).

 • Zpracování velkého množství dat pomocí databázových aplikací.

 • Možnost multioborové spolupráce v rámci malé skupiny lidí například při vývoji simulačních prostředků.

 • Použití pokročilých statistických metod při zpracování dat.

 • Adaptabilnost na úlohy různých typů.

 

Software:

RStudio, Python 3, GoldSim, Visual Studio, MATLAB, FEFLOW, The Geochemist’s Workbench, MODFLOW, Eclipse Reservoir Simulator, řada specializovaných softwarových nástrojů vyvinutých na pracovišti